QBU - Quality - Betters - Us

Sứ mạng – tầm nhìn

  1. SỨ MẠNG

Khoa Sư phạm – Trường Đại học Quảng Bình có nhiệm vụ đào tạo giáo viên Tiểu học và Mầm non; thực hiện nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng dạy và học, phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Bình cũng như trên cả nước.

  1. TẦM NHÌN

Khoa phấn đấu trở thành một địa chỉ đào tạo giáo viên Tiểu học và Mầm non có uy tín, nghiên cứu khoa học ứng dụng trên lĩnh vực Giáo dục. Tăng cường mở rộng liên kết, hợp tác với các Khoa, Viện, Trung tâm… trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tiến tới hội nhập khu vực và quốc tế.

  1. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Đạo đức – Trí tuệ – Hiệu quả”

  1. Đạo đức – Trung thực:

Khoa Sư phạm luôn đề cao giá trị đạo đức, tính trung thực của mỗi nhà giáo, mỗi học viên, sinh viên đối với tập thể, nhà trường và xã hội; xem đạo đức là nền tảng trong sự nghiệp trồng Người.

  1. Trí tuệ – Trách nhiệm: 

Khoa Sư phạm luôn hướng tới bồi dưỡng tri thức, trí tuệ; xem tri thức, trí tuệ gắn với trách nhiệm đối với nhà trường, tập thể và xã hội là yếu tố cốt lõi trong quá trình đào tạo.

  1. Hiệu quả – Chất lượng:

Khoa luôn khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới để đạt hiệu quả cao. Chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững luôn là mục tiêu phấn đấu trong quá trình xây dựng và phát triển của Khoa.

 

4. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

“Toàn diện – Khai phóng – Thực nghiệp”

  1. Giáo dục toàn diện: Sản phẩm được đào tạo phải có đầy đủ các yếu tố đức – trí-thể – mĩ, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
  2. Khai phóng: Giáo dục hướng tới xây dựng cho người học một nền tảng kiến thức rộng, cung cấp những kĩ năng cần thiết giúp lĩnh hội và vận dụng vào nhiều lĩnh vực khác  nhau, đồng thời có chuyên môn sâu ở chương trình đào tạo của mình.
  3. Thực nghiệp: Thực nghiệp có vai trò quan trọng trong đào tạo, học phải đi đôi với hành, những kiến thức được tiếp nhận từ nhà trường phải vận dụng linh hoạt vào quá trình làm việc sau khi tốt nghiệp.