Danh sách SBD, phòng thi, sơ đồ địa điểm kỳ thi năng khiếu tuyển sinh năm 2024 đợt 1

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftuyensinh.qbu.edu.vn%2Fdanh-sach-phong-thi-so-do-dia-diem-thi-nang-khieu-2024-dot-1%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1OW8TFaf99DA6V1CzsG89xajaHt0Ozhdg4RarSLFkUcAX_BwTFYgSppSk_aem_SOUduQB8RrDVlRyO5fGqBg&h=AT1WBWfHnmFzTIuJcuXvy0yXAKxZm_YIvk5cFULjaO8W-XIl5RX0-AhhRcMM7XyLsqD7VMoXTjC4vA8mEXDcl_Y3LfIyjvkspp9XKE3HpABokwsJtWg3WRRoLYlnu4USch-P&__tn__=R]-R&c[0]=AT3QtPz9yr-PSyJG2GeJBHO3Kt2DkPaFMSPaPdfZcjaokj-LstPIVJeZ6HSmlvJaAJtkEaoC6M-nq5tS0rBz75JnO3h0wKH9z1ucjX6jOvKpgQl8JQGAHc9tNljgdvp6WFiMj1kG_XB0AsH4JpkrdhLzvk85C2sTZCEgmRWYtO8WjA-bBsgdn4Hdeztw8nGH-6x-1dP_febakNbY32brrGsuvNExyQ