QBU - Quality - Betters - Us

Sứ mạng – tầm nhìn

  1. SỨ MẠNG

Khoa Sư phạm – Trường Đại học Quảng Bình có nhiệm vụ đào tạo giáo viên Tiểu học và Mầm non; thực hiện nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng dạy và học, phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Bình cũng như trên cả nước.

  1. TẦM NHÌN

Khoa phấn đấu trở thành một địa chỉ đào tạo giáo viên Tiểu học và Mầm non có uy tín, nghiên cứu khoa học ứng dụng trên lĩnh vực Giáo dục. Tăng cường mở rộng liên kết, hợp tác với các Khoa, Viện, Trung tâm… trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tiến tới hội nhập khu vực và quốc tế.

  1. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Đạo đức – Trí tuệ – Hiệu quả”

  1. Đạo đức – Trung thực:

Khoa Sư phạm luôn đề cao giá trị đạo đức, tính trung thực của mỗi nhà giáo, mỗi học viên, sinh viên đối với tập thể, nhà trường và xã hội; xem đạo đức là nền tảng trong sự nghiệp trồng Người.

  1. Trí tuệ – Trách nhiệm: 

Khoa Sư phạm luôn hướng tới bồi dưỡng tri thức, trí tuệ; xem tri thức, trí tuệ gắn với trách nhiệm đối với nhà trường, tập thể và xã hội là yếu tố cốt lõi trong quá trình đào tạo.

  1. Hiệu quả – Chất lượng:

Khoa luôn khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới để đạt hiệu quả cao. Chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững luôn là mục tiêu phấn đấu trong quá trình xây dựng và phát triển của Khoa.