CHÚC MỪNG NGHIÊN CỨU SINH PHẠM THỊ YẾN ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC, CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Ngày 01/08/2023, tại Trường Đại học Vinh, nghiên cứu sinh Phạm Thị Yến (Khoa Sư phạm, Trường Đại học Quảng Bình) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, chuyên ngành Quản lý giáo dục trước Hội đồng đánh giá cấp Trường với đề tài Luận án: “Quản lý hoạt động thực hành nghề của sinh viên đại học ngành Giáo dục mầm non theo tiếp cận năng lực”. Luận án dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Phạm Minh Hùng và PGS.TS Nguyễn Thị Hường, cũng với sự giúp đỡ của các Nhà khoa học ở Trường Đại học Vinh để đưa ra những kết quả nghiên cứu có độ tin cậy cao.

Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Vinh, NCS Phạm Thị Yến đã có 11 công trình được công bố, trong đó có 01 bài báo đăng trên tạp chí American Journal of Educational, 01 bài báo đăng trên tạp chí Hội thảo quốc tế và 09 công trình được đăng trên các tạp chí và hội thảo có uy tín trong nước được xuất bản ấn phẩm khoa học, tham gia các diễn đàn về giáo dục và đào tạo.

NCS đã tích cực trong công tác nghiên cứu của mình, thực hiện nhiều nghiên cứu liên quan đến vấn đề chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực, tổ chức hoạt động thực hành nghề và quản lý hoạt động thực hành nghề của sinh viên theo tiếp cận năng lực.

Kết quả nghiên cứu của Luận án được các Nhà khoa học trong hội đồng đánh giá Luận án thông qua với 07/07 phiếu đồng ý và đề nghị Trường Đại học Vinh công nhận trình độ và cấp bằng Tiến sĩ cho NCS.

Các thông tin về luận án theo đường link sau: ttps://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/nghien-cuu-sinh/thong-tin-luan-an-tien-si/seo/luan-an-tien-si-cua-ncs-pham-thi-yen-chuyen-nganh-quan-ly-giao-duc-110006

Một số hình ảnh bảo vệ luận án NCS của Phạm Thị Yến: