Tháng Sáu 23, 2020

Day

NĂM HỌC 2019 – 2020 Nghiên cứu khoa học trong sinh viên là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nguyên lý học đi đôi với hành, vận dụng lý thuyết vào xử lý các vấn đề trong thực tiễn một cách sáng tạo. Một thái độ khoa...